Byggsatsspecialisten som möter dina krav 

– Takstolar och väggblock av högsta kvalité

Takstol – fackverk

Den vanligaste typen av takstolar är fackverk. Dimensionering av takstolar av den här typen är enkel att göra.

Ett fackverk består av ramstänger som är sammanbundna med diagonaler för att de ska bilda slutna triangelmönster. Lasterna överförs i huvudsak som normalkrafter. Taklutningen är normalt mellan 14 - 30 grader. Vi har här skissat både några vanliga och några speciella typer av fackverk för takstolar. 

Nedan redovisas en del av deras särdrag. Fackverk tål förhållandevis stora laster och är enkla att dimensionera.

Takfoten är för det mesta den del av takstolen som har lägst konstruktionshöjd och ställer därför till med de största problemen. Excentricitetsmomenten kan bli mycket stora vid indragna upplag. Den typgodkända killösningen är i de flesta fall den mest ekonomiska lösningen av takstolskonstruktion.

Upplagsreaktioner för flerstödsfackverk kan variera avsevärt inbördes. Ett upplag placerat nära takstolens nock kan få 50 - 70% av totala lasten.

Ett mellanstöd ger ofta mindre dimensioner på virket.

Diagonalernas placering i takstolens fackverk kan göra det svårt att få plats med vissa installationer. Flytta dock aldrig en diagonal utan konstruktörens godkännande.

Takstol – Ramverkskonstruktion

När man efterfrågar större fria utrymmen i takstolen är det en fördel att välja en takstolskonstruktion som bygger på ramverk.

Takstolar som är konstruerade som ramverk består av ramstänger och diagonaler som inte bildar slutna trianglar genomgående. Knutlasterna kan därför inte överföras som enbart normalkrafter, utan de överförs till största delen som moment. Detta ger takstolskonstruktionen en större slankhet och för att deformationerna inte skall bli för stora fordras ofta mellanstöd. 

Ramverk används normalt till 1 1/2 - planshus och i övrigt där större fria utrymmen i takstolen önskas. Taklutningarna bör vara mellan 27 - 50 grader. Nedan redovisas några särdrag.

De inbördes styvheterna mellan takstolens segment är avgörande för kraftfördelningen. Stödens placering, liksom utformningen av vinds- och kryputrymmen, är viktiga för takstolens ekonomi.

Minst tre stöd är att föredra på ett ramverk. Vid stora spännvidder och/eller vid avsaknad av mellanstöd kan material typ Kertobalk användas.

En infälld avväxlingsbalk i takstolens underram leder normalt till dimensionssökning.
Vid avkapning av underarm för exempelvis trappa måste uppträdande horisontalkrafter tas om hand. Kuptakstolar med kapad överram ger en mycket vek konstruktion. Dubbla tvärbalkar ovan hanbjälken kan bära upp kuptakstolen. Alternativt kan takstolen göras fribärande med exempelvis mycket styv hanbjälke av Kertobalk.

Nedböjningen kan vara dimensionerande.

Takstol – uppstolpad

Den här sortens takstolar används mestadels på betongunderlag och spikas oftast ihop på plats.

Detta är en typ av takstol som traditionellt brukar spikas ihop på plats, men som nu mer och mer tillverkas på fabrik.

Uppstolpade takstolar används främst på bjälklag av betong eller lättbetong, men det går även utmärkt att placera dem på kassettbjälklag av trä. En klen underarm påsatt på fabrik underlättar både hantering och montage av takstolen då speciella syllar inte behöver läggas ut på bjälklaget. Denna typ av takstol ger ofta små virkesdimensioner. Det är viktigt att i den här typen av takstolskonstruktioner inte glömma bort vindstabiliseringen och förankring.

Takstol – fackverksbalk

När man vill ha en takstol med mycket låg lutning är en takstolskonstruktion av fackverksbalkar en fördel att välja.

Den här typen av takstolar kallas fackverksbalk p.g.a. sin låga höjd och låga taklutning, under 14 grader. Det gör att ett traditionellt fackverk inte kan byggas ut i den låga delen. Ramstängerna är därför ofta förbundna med kilar.

Den här takstolstypen lämpar sig för lätta tak och måttliga spännvidder. Några av särdragen är:

  • På grund av den låga konstruktionshöjden blir ofta nedböjningen dimensionerande.
  • Lägre höjd än 200 mm över upplaget är svårt att klara. Ofta krävs 250 - 300 mm eller högre allt beroende på spännvidden.
  • Om utrymme för kanaler i takstolen krävs ger denna typ begränsad placering.
  • Mellanstöd verkar mycket gynnsamt på virkesdimensionerna.

Takstol – upphöjd med speciallösning

Vissa takkonstruktioner kräver speciallösningar. När man väljer att bygga exempelvis ett sadeltak rekommenderar vi en takstolskonstruktion som kallas upphöjd takstol.

En sammansatt balk av typ fackverksbalk kan användas när vanligt, massivt virke inte räcker till. Ett annat alternativ är att använda material typ Kerto-balken.

En mycket speciell typ av takstol är sadeltaket med uppflyttad underram. På detta sätt kommer upplagen att hamna på överarmarna med mycket stora påfrestningar som följd. Takstolen går att klara med en sammansatt balk eller Kerto-balk som överram. Ett mycket mer ekonomiskt alternativ får man genom att placera mellanstöd i nock eller på den upphöjda underarmen. Det måste i dessa fall betonas att deformationerna kan bli stora.

Takstol – saxstol

Saxstol är en variant av takstol när lutande innertak önskas.

Den inre lutningen är ca 10 grader flackare än den utvändiga lutningen. Det gör att ett bärande fackverk får utrymme mellan över- och underram.