Byggsatsspecialisten som möter dina krav 

– Takstolar och väggblock av högsta kvalité

Takstolar från TASS

Takstolar ska ges rimliga spännvidder och tillräckliga konstruktionshöjder.
För att få billiga och bra takstolar är det viktigt att arkitekten strävar efter en takutformning som ger så få takstolstyper som möjligt.  Det är extra viktigt att konstruktion av takstolen får rätt höjd över ytterväggarna i förhållande till takstolstyp, laster och spännvidd.

Vårt tips är att ni gärna kontaktar konstruktören i ett tidigt skede när ni ska beställa takstolar så att konstruktion av er takstol blir rätt.

Inköparen – takstol och planering

Vid upphandling av takstolar är idag tiden från förfrågan till leverans mycket kort. Det är därför av största vikt att ett fullständigt ritningsunderlag redan vid förfrågningstillfället sänds till tillverkaren så att de kan se vilken konstruktion av takstol som är aktuell. 

Ett bristfälligt underlag där exempelvis mått- och lastuppgifter saknas leder ofta till ofullständiga offerter med extrakostnader som följd.

En förfrågan ska alltså alltid innehålla uppgifter om takstolens konstruktion som utseende och dess belastningar. Se vidare under punkten "Vilka uppgifter behöver tillverkaren". En leveransplan bör också bifogas i er förfrågan. Leveransplanen ger tillverkaren möjlighet att bedöma seriestorlekarna. De har stor betydelse för takstolens slutpris.

Inköparen bör också redovisa speciella önskemål, som t ex att dimensioner skall anpassas mellan olika takstolstyper, färdigmålning av tassar, montering av påsalningar etc. När en ritning där takstolen är dimensionerad för vanliga spikförband följer med i förfrågan, är det sannolikt att dimensionerna för en spikplåtsförbunden takstol blir annorlunda.

Före avslut bör tillverkaren kontaktas för kontroll och genomgång av de uppgifter som lämnats vid förfrågan. En eventuell revidering av ritningsunderlaget av konstruktionen av takstolen efter det att projekteringen startats leder i de flesta fall till omprojektering och ökade kostnader för beställaren.

Montören – den färdiga takstolen

Takstolarna ska alltid kontrolleras när de levereras till arbetsplatsen för att upptäcka eventuella fel och brister. Fel som upptäcks ska påpekas omedelbart till tillverkaren.

Takstolar ska alltid lagras stående, väl uppallade från marken och om möjligt skyddade mot väta. Tänk på att vindbelastningarna under byggnadsskedet ofta kan bli mycket större än på den färdiga byggnaden. Staga därför alltid upp takstolarna omsorgsfullt. Belasta inte heller takstolarna mer än tillåtet. Skador kan lätt uppkomma om t ex takpannor lagras koncentrerat på taket.

Vid montaget av takstolarna kontrolleras också att rätt takstol placeras på rätt plats och att takstolarna vänds rätt. Var också noga med sidledsförskjutningarna. En till synes liten avvikelse kan vålla stora problem i ett senare byggskede.

Åverkan på takstolarna i form av hanteringsskador, håltagningar etc. påverkar hållfastheten. Det är extra viktigt att påpeka att en takstol, som rasat eller utsatts för annan åverkan, inte bör användas utan tillverkarens godkännande. En god regel är därför att alltid kontakta tillverkaren av takstol vid oklarheter.

Kontrollanten – testar takstolens säkerhet

Kontroll av konstruktionen av takstolar skall alltid utföras enligt SBN.

  Byggvarudeklaration

  Intyg om ämnes innehåll

  Certifikat

  Försäkringsbevis